Services

Name Tel Extension E-mail
Chief Tsou Ching-yi
13500
Staff Liu Ching-cheng  13508 admccl@ccu.edu.tw
Staff Chen Shu-chun
13505
Staff Liu Ming-shan 
13501
  Staff Wan-Shou Kao 13510 admwsk@ccu.edu.tw
Staff Lin Chun-Ju 13503 admjyu@ccu.edu.tw
Staff Tsai Kuang-jung 13502 admgrt@ccu.edu.tw
Staff Chen Yann-huah  46999 admucy@ccu.edu.tw 
Staff He Tian-Rong 46998 admtzh@ccu.eud.tw